Information enligt personuppgiftslagen (PUL) om SEB:s försäkringsbolags behandling av personuppgifter, m.m.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är det försäkringsbolag inom SEB i vilket försäkringen tecknas. Dessa bolag kan vara följande:

SEB Pension och Försäkring AB
Org.nr. 516401-8243,
Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (publ)
Org.nr 516401-6536
106 40 Stockholm
Telefon 077-11 11 800

Nedan benämns varje bolag för sig Försäkringsbolaget.

Personuppgifter lämnas och hämtas in innan och i samband med att en kundrelation inleds, ett avtal ingås och ett uppdrag lämnas, eller i övrigt i samband med en kundrelation. Uppgifterna behandlas av Försäkringsbolaget för ingående, administration och fullgörelse av ingångna avtal, samt för att Försäkringsbolaget ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag.

Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag för Försäkringsbolagets marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik och riskhantering. Försäkringsbolaget kan också, om direktreklamspärr inte har begärts, komma att använda uppgifterna för marknadsföringsändamål.

Vid inledande av en kundrelation och vid vissa betalningar kan Försäkringsbolaget komma att kontrollera personuppgifter mot sanktionslistor som Försäkringsbolaget enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldig eller har rätt att tillämpa för att säkerställa att kundrelation kan inledas och betalning genomföras.

Vid försäkringsärenden som utförs via telefonsamtal, behandlas personuppgifter för angivna ändamål genom att samtalen spelas in. Personuppgifter behandlas också inom ramen för Försäkringsbolagets Internet- och mobiltjänster.

För att hålla personuppgifterna aktuella kan Försäkringsbolaget komma att komplettera dem genom att hämta in uppgifter från privata och offentliga register, t.ex. uppdatering av adressuppgifter med hjälp av statens person- och adressregister, SPAR.

Personuppgifter kan för angivna ändamål – med beaktande av reglerna om sekretess – komma att lämnas ut till andra bolag inom SEB-koncernen eller till företag, såväl inom som utom EU/EES, som SEB-koncernen samarbetar med, t.ex. Upplysningscentralen (UC), Bankgirocentralen, SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) och Skadeanmälningsregister (GSR) AB. I vissa fall är försäkringsbolaget också skyldigt enligt lag att lämna ut uppgifter, t.ex. till Polismyndighet, Finansinspektionen, Skatteverket och försäkringskassa.

Om du önskar information om vilka personuppgifter om dig som Försäkringsbolaget behandlar, kan du lämna eller skicka en skriftlig – av dig undertecknad – begäran härom till SEB, Pension & Försäkring, Kundcenter, Box 854, 951 24 Sundsvall. Till samma adress kan du anmäla om du inte vill ha direktreklam från Försäkringsbolaget eller begära rättelse av felaktig eller ofullständig personuppgift.