Behandling av personuppgifter

Information enligt personuppgiftslagen (PuL) om SEB:s behandling av personuppgifter, m.m. 

Personuppgiftsansvarig:
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), SEB
Org.nr 502032-9081
106 40 Stockholm
Telefon 0771-365 365

Personuppgifter lämnas och inhämtas, innan och i samband med att en kundrelation inleds och ett avtal ingås och/ eller ett uppdrag lämnas, eller i övrigt i samband med en kundrelation. Uppgifterna behandlas av SEB för ingående, administration och fullgörelse av ingångna avtal, samt för att SEB ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag.

Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag för SEBs marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik och riskhantering, t.ex. i riskberäkningsmodeller som SEB använder för att uppfylla kapitaltäckningsregler. SEB kan också, om direktreklamspärr inte har begärts, komma att använda uppgifterna för marknadsföringsändamål.

Vid inledande av kundrelation och vid vissa betalningar kan SEB komma att kontrollera personuppgifter mot sanktionslistor som SEB enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldig eller har rätt att tillämpa för att säkerställa att kundrelation kan inledas och betalning genomföras.

Vid bankärenden som utförs via telefonsamtal, behandlas personuppgifter för angivna ändamål genom att samtalen spelas in. Personuppgifter behandlas också inom ramen för SEBs Internet- och mobiltjänster.

För att hålla personuppgifterna aktuella kan SEB komma att komplettera dem genom att hämta in uppgifter från privata och offentliga register, t.ex. uppdatering av adressuppgifter med hjälp av statens person- och adressregister, SPAR.

Personuppgifter kan för angivna ändamål - med beaktande av reglerna om banksekretess - komma att lämnas ut till andra bolag inom SEB-koncernen eller till företag, såväl inom som utom EU/EES, som SEB-koncernen samarbetar med, t.ex. Upplysningscentralen (UC), Bankgirocentralen och SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). I vissa fall är SEB också skyldig enligt lag att lämna ut uppgifter, t.ex. till Polismyndighet, Finansinspektionen, Skatteverket och försäkringskassa.

Om du önskar information om vilka personuppgifter om dig som SEB behandlar, kan du lämna eller skicka en skriftlig - av dig undertecknad - begäran härom till SEB, PuL, 106 40 Stockholm. Till samma adress kan du anmäla om du inte vill ha direktreklam från SEB eller begära rättelse av felaktig eller ofullständig personuppgift.