Aktuella marknadsanalyser

Uppdaterad 2018-05-18

 

  1. Sverige

  Uppdaterad 2018-05-18

  Sverige: God fart i svensk ekonomi

  Tillväxtkrafterna skiftar, bostadsbyggandet växlar ner 2018 och industrin tar över som tillväxtmotor. Hushållen är på gott humör sysselsättningen ökar men låga löneökningar bidrar till konsumtionstvekan och sparkvoten ligger kvar på en hög nivå. Kraftigt valutaförsvagning och stigande priser på energi gör att inflationen hamnar över målet under större delen av 2018. Att Riksbanken vill se bevis på att stark konjunktur sätter spår löner och tjänstepriser skapar risk för att man senarelägger räntehöjningen till 2019.

  2. Europa

  Uppdaterad 2018-05-18

  Eurozonen: Fortsätter visa ekonomisk styrka

  Trots en tvekande inledning av året, bl a beroende på väderrelaterade faktorer, dominerar tillväxtkraften de närmaste åren. Stark arbetsmarknad, lättare finanspolitik samt god global efterfrågan väger tyngre än motvind från stark euro och handelsoro. BNP ökar med 2,5 resp. 2,3 procent 2018-2019. Trots att allt fler företag flaggar för rekryteringsproblem förblir löne- och inflationstakten låg, vilket tillsammans med vissa strukturreformer möjlig¬gör en ytterligare nedgång i arbetslöshet. ECB höjer räntan först sommaren 2019.
  Brexitförhandlingarna går in i sista ronden och förhoppningen är att en uppgörelse nås under fjärde kvartalet i år, men risken är stor att nationella särintressen stör förhandlingarna.

  3. USA

  Uppdaterad 2018-05-18

  USA: Fortsatt tillväxt, handelsspänningar en nedsidesrisk

  Efter en tillfällig svacka första kvartalet i år väntas BNP åter accelerera kommande kvartal drivet av stark arbetsmarknad, skattesänkningar och företagsinvesteringar. Amerikansk handelspolitik har blivit tydligt protektionistisk och eskalerande handelsspänningar mellan USA och Kina är en nedsidesrisk. Inflationen väntas accelerera under 2018 och Fed höjer styrräntan ytterligare tre gånger i år och två gånger 2019 samtidigt som minskningen av centralbankens balansräkning fortsätter enligt plan.

  4. Kina

  Uppdaterad 2018-05-18

  Kina: Fortsatt skuldsanering med expansiv ekonomisk politik

  Kina väntas leverera fortsatt hög, men en enligt plan, mer dämpad BNP-tillväxt 2018-2019. Pekings prioriterade skuldsanering, som dämpar inhemsk ekonomi, balanseras av period¬vis mer expansiv penning och finanspolitik. Kine¬siska yuanen stärks ytterligare mot dollarn, del¬vis som ett uttryck för omvärldens ökande ap¬tit på kinesiska aktier och obliga¬tioner. Starka¬re yuan minskar även risken för oönskade inflationsöverraskningar medan (dollar)skuldsa¬ne¬rin¬gen underlättas och handelsrelationen Peking-Washington kan bli mindre ansträngd.

  5. Tillväxtländer

  Uppdaterad 2018-05-18

  Tillväxtländer: Hjulen snurrar fortare

  Flertalet tillväxtekonomier (EM) bidrar till den goda tillväxtbilden. Världshandeln har tydligt skjutit fart igen, vilket gynnar de ofta exportorienterade ekonomierna. Tillsammans med en fortsatt stabilisering av råvarupriser och förbättrade bytebalanser i de mest sårbara länderna gör det den generella bilden bättre än på länge. Tillväxten är högst i de asiatiska länderna medan de råvarutunga länderna i Latinamerika samt Ryssland växer långsammare, men ändå med bättre fart än de senaste åren. Den senaste tidens relativt goda utveckling för råvarupriserna bidrar också positivt. För flera länder i Östeuropa ser också den ekonomiska utvecklingen positiv ut, bland annat tack vare god efterfrågan från Västeuropa.

  Tillgångsslag

  Aktier

  Positiva men mer osäkra börsutsikter

  Under våren har den tidigare positiva börstrenden ersatts av mer volatila och trendlösa marknader. Den fortsatt positiva grundbilden talar för att detta är en korrektion snarare än ett trendbrott. Men tillväxtbilden rymmer inte längre någon acceleration, och en del placerare funderar nu på nästa trend efter nulägets goda tillväxtår. Vi räknar med modesta börsuppgångar en tid till, men också med större volatilitet när tillväxtutsikterna grumlas och centralbanksstödet avtar allt mer.

  Räntor

  Splittrat i centralbanksvärlden

  De senaste centralbanksbeskeden spretar, fortsatta höjningar från Fed samtidigt som ECB och Riksbanken ännu inte visar några tecken på brådska att börja strama åt penningpolitiken. Framöver vidgas skillnader i styrräntor än mer och ett måttligt inflationstryck begränsar uppgången i långräntorna. Historiskt låga räntor gör att många traditionella ränteplaceringar, som obligationsfonder idag ger mycket låg eller ingen avkastning. När marknadsräntor rör sig uppåt innebär det sämre förutsättningar för räntemarknaden i allmänhet och för ränteplaceringar med lång löptid i synnerhet. 

  Alternativa investeringar

  Hedgefonder

  Hedgefonder har haft en tuffare period under de senaste månadernas marknadsturbulens. Perioder av hög volatilitet och avsaknad av tydliga trender gör det svårt för dessa att skapa avkastning. Vi räknar dock med tydligare trender generellt på marknaderna framöver, vilket bör gynna tillgångsslaget.

  Råvaror

  Bland de alternativa placeringarna är vi fortsatt avvaktande till råvaror. De stora svängningarna i oljepriset gör prognoser extra vanskliga och trögheten i tillväxten i världen gör att efterfrågan förblir svag. Vi räknar inte med några större generella prisuppgångar på råvaror den närmaste tiden.