Aktuella marknadsanalyser

Uppdaterad 2018-02-20

  1. Sverige

  Uppdaterad 2018-02-20

  Sverige: God fart i svensk ekonomi

  De flesta signaler för svensk ekonomi fortsätter visa styrka. Prisfallet på bostäder hämmar dock när bidraget till BNP från bostadsbyggande slår om från positivt till negativt i år. Därtill finns en nedåtrisk om det totala prisfallet inte stannar vid de 10 procent som ligger i vår prognos. BNP-tillväxten hålls samtidigt uppe av en stark internationell konjunktur, där styrkan i EU är extra viktig, och svag krona ger extra stöd för exporten och industrins investeringar. Det syns heller inga tecken på att hushållen påverkas negativt av fallande bostadspriser. Stigande köpkraft drivet av stark jobbtillväxt och expansiv finanspolitik talar för en fortsatt uppgång i konsumtionen de närmaste åren. Rekordhögt hushållssparande utgör en extra potential. Vi räknar sammantaget med en dämpning av tillväxttakten till 2,6 respektive 2,4 procent för 2018 och 2019.

  2. Europa

  Uppdaterad 2018-02-20

  Eurozonen: Fortsätter visa tillväxtstyrka

  I eurozonen fortsätter de optimistiska tongångarna med förbättrad politisk och ekonomisk framtidstro. Tillväxten är geografiskt bredbaserad och för företagen är orderläget gott såväl på hemmaplan som för exporten. Regionens tillväxt accelererar ytterligare från utvecklingen i fjol och hamnar i år på 2,5 procent följt av 2,2 procent nästa år. Det finns frågetecken kring framtida samarbetsformer i eurozonen, men den senaste tiden har processen ändå tagit en del steg framåt och vi ser ingen negativ effekt på marknaderna i närtid. Även Brexit-processen tror vi kan förlöpa utan allvarliga effekter, förutom motvind för brittisk ekonomi. Vår prognos är att ECB:s obligationsprogram, QE, avslutas i höst och att första räntehöjningen kommer tidigt 2019.

  3. USA

  Uppdaterad 2018-02-20

  USA: Framåt i marschfart

  De senaste månadernas amerikanska statistik har generellt överträffat förväntningarna. Tillväxten fortsätter att drivas på av stark privatkonsumtion, bra fart på exporten och ökade företagsinvesteringar. De skattesänkningar som beslutats av Trumpadministrationen ser också ut att få ett något större genomslag på tillväxten än tidigare väntat, framförallt för 2019. Skattesänkningarna finansierar sig dock inte själva, utan ger en försvagning av statsfinanserna. Vi räknar med fortsatt god tillväxt i USA och skriver upp prognosen för BNP till 2,8 respektive 2,5 procent for 2018 och 2019.

  4. Kina

  Uppdaterad 2018-02-20

  Kina: En fot på gasen, en på bromsen

  Kinas ekonomi fortsätter att imponera. Kraften kommer från två håll. Dels har en starkare global konjunktur stimulerat exporten. Dels har lättnader i kreditförhållanden stimulerat såväl bolåneaktivitet som bopriser vilket i sin tur medverkat till ökat byggande och en positiv förmögenhetseffekt från hushållen. Fartökningen ger möjlighet för myndigheter att strama åt penningpolitik och kreditmarknad vilket minskar de finansiella riskerna men dämpar tillväxten. Resultatet från höstens partikongress innebär också ökad frihet att genomföra reformer. Vår prognos är att Kinas ekonomi bromsar in på ett kontrollerat sätt framöver med en BNP-tillväxt på 6,6 respektive 6,2 procent för 2018 och 2019.

  5. Tillväxtländer

  Uppdaterad 2018-02-20

  Tillväxtländer: Hjulen snurrar fortare

  Flertalet tillväxtekonomier (EM) bidrar till den goda tillväxtbilden. Världshandeln har tydligt skjutit fart igen, vilket gynnar de ofta exportorienterade ekonomierna. Tillsammans med en fortsatt stabilisering av råvarupriser och förbättrade bytebalanser i de mest sårbara länderna gör det den generella bilden bättre än på länge. Tillväxten är högst i de asiatiska länderna medan de råvarutunga länderna i Latinamerika samt Ryssland växer långsammare, men ändå med bättre fart än de senaste åren. För flera länder i Östeuropa ser också den ekonomiska utvecklingen positiv ut.

  Tillgångsslag

  Aktier

  Nervösa börser i en positiv vinstmiljö

  Vi räknar med god global tillväxt de närmaste åren, samtidigt som inflationstakten håller sig kring 2 procent. Detta är en bra miljö för företagen att öka vinsterna ytterligare. Många amerikanska företag får också draghjälp av Trumps skattereform som sjösatts och som ger positiv effekt i år och framåt.  Global vinsttillväxt förväntas i år landa över 10 procent. Högt resursutnyttjande börjar få genomslag, vilket betyder att vi kan se kortsiktiga inflationstendenser, men vi bedömer att en ihållande stigande inflationstakt har svårt att få fäste. Vi är positiva till börsutvecklingen på ett års sikt, men konstaterar också att aktierna efter många års uppgångar är relativt högt värderade. Det begränsar uppgångspotentialen och gör börserna känsliga för negativa nyheter. Detta utgör en risk och för att oron inte ska öka måste tillväxten förbli god. 

  Räntor

  Centralbanker ger stöd till högre räntor

  Dämpad inflationsutveckling håller tillbaka räntorna, men till skillnad från för några år sedan har vi nu ändå viss inflation i systemet. Det gör det möjligt för centralbanker att dra ner sina stimulanser och sakta börja höja räntan. De närmaste kvartalen gäller detta framförallt för den amerikanska centralbanken Federal Reserve som förväntas höja sin styrränta fyra gånger under 2018. Andra centralbanker avvaktar dock och nettoeffekten blir fortsatta stimulanser, men tydligt mindre än tidigare. Brytpunkten kan ske redan i september då Europeiska Centralbanken (ECB) eventuellt avslutar sina obligationsköp. Riksbanken fortsätter med en expansiv penningpolitik. Sammantaget kan vi få stigande räntor, vilket ökar riskerna då världens skuldsättningsnivå är hög.

  Alternativa investeringar

  Hedgefonder

  Hedgefonder har haft en tuffare period under de senaste månadernas marknadsturbulens. Perioder av hög volatilitet och avsaknad av tydliga trender gör det svårt för dessa att skapa avkastning. Vi räknar dock med tydligare trender generellt på marknaderna framöver, vilket bör gynna tillgångsslaget.

  Råvaror

  Bland de alternativa placeringarna är vi fortsatt avvaktande till råvaror. De stora svängningarna i oljepriset gör prognoser extra vanskliga och trögheten i tillväxten i världen gör att efterfrågan förblir svag. Vi räknar inte med några större generella prisuppgångar på råvaror den närmaste tiden.