Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Tips inför årsskiftet 2021/2022

Susanne Eliasson, Privatekonomisk analytiker.
Susanne Eliasson, Privatekonomisk analytiker.

Ordning och reda

För de flesta är det en god idé att se över sitt företag innan årsskiftet. Ta kontakt med företagets revisor eller ekonomiansvarig i god tid för att planera årsbokslutet och gå igenom de olika frågor som kan uppstå oavsett vilken bolagsform du bedriver din verksamhet i. Även om företaget har ett brutet räkenskapsår kan årsskiftet vara ett bra tillfälle att sätta sig ner och sammanfatta verksamheten för det gångna året. Här är några viktiga saker att bocka av på att-göra-listan:

 • Gör en saldoavstämning och stäm av skattekontot

 • Stäm av kund- och leverantörsreskontra

 • Gå igenom bankengagemang (bankkonton, säkerheter, lån osv.)

 • Inventera anläggningstillgångarna

 • Gå igenom eventuella periodiseringar som ska göras innan bokslutet

 • Följ upp budgeten eller prognoser

 • Gör ett ”skuggbokslut” för att underlätta planeringen.

”Post-corona” – avstämning före årsskiftet

Stödinsatserna från regering och riksdag har varit många under året. De flesta  stöd har löpt ut, vissa gäller fram till årsskiftet och vissa har förändrats. Gå igenom hur ditt företaget påverkas av dessa och ta vara på de erfarenheter pandemin gett och planera verksamheten utifrån dessa förutsättningar. Stöden har varit olika beroende på företagsform . Kom ihåg att har ditt företag fått olika stödåtgärder är det extra viktigt att ha koll på vilka som ska tas upp som inkomst i deklarationen, till exempel omställningsstödet.

 • Korttidspermitteringsstödet (Tillväxtverket)

 • Omställningsstödet (Skatteverket)

 • Omsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare (Boverket)

 • Anstånd med skatteinbetalningar (Skatteverket)

Skatteverket: Corona-information för olika företagsformer

Bokföringsnämnden: Frågor och svar om corona

Gör en preliminär deklaration för 2022

Många företag som drabbats ekonomiskt på grund av pandemin har i år anpassat den preliminära skatt som ska betalas varje månad. Se till att även 2022 års preliminärskatt blir rätt från början. En preliminär deklaration kan upprättas när som helst under året men viktigt att göra det senast den 30 november 2021 om man vill börja 2022 på rätt nivå.

Har du fått anstånd med skatteinbetalningarna?

Många skatteanstånd som beviljats under pandemin väntas löpa ut under början av nästa år. Kontrollera vad som gäller dig! Om du fått anstånd bör du lägga upp en plan på hur dessa ska betalas tillbaka. Regeringen har remitterat ett förslag att förlänga återbetalningstiden ytterligare 15 månader där du som företagare kan få en avbetalningsplan. Tanken är att den ska träda i kraft den 7 mars 2022

Regeringen: Möjlighet till avbetalningsplan för företag som beviljats anstånd med skatt under krisen

Regler gällande gåvor

Om företaget vill ge julgåvor till anställda är de skattefria om värdet inte överstiger 500 kronor inklusive moms. Om julgåvan kostar mer än 500 kronor inklusive moms, blir medarbetaren beskattad för hela beloppet, och företaget får inte dra av momsen. Förutom att den anställde blir förmånsbeskattad, blir det alltså en högre kostnad för bolaget som inte får lov att dra av momsen och dessutom måste redovisa sociala avgifter på beloppet. Julgåvor till kunder är inte avdragsgilla. Om det handlar om enklare reklamgåvor med direkt anknytning till verksamheten eller presentartiklar av mindre värde, max 300 kronor exklusive moms, kan företaget dock få avdrag för kostnaden.

Med anledning av pandemin införde regeringen en tillfällig skattefrihet för gåvor till anställda.  För 2021 kan du  ge en coronagåva  upp till ett sammanlagt värde på upp till maximalt 2 000 kronor per anställd. Coronagåvan kan inte vara pengar men däremot presentkort. Skattefriheten gäller fram till årsskiftet. Den tillfälliga skattefriheten gäller utöver de vanliga skattefria gåvorna, exempelvis julgåvor

Skattereduktion för inköp av inventarier under 2021

Tillfälliga regler ger möjlighet att få skattereduktion för investeringar i inventarier som görs under 2021. Både enskild firma och aktiebolag som har inkomst av näringsverksamhet kan få skattereduktion när de anskaffar inventarier. Skattereduktionen är 3,9 procent av anskaffningsvärdet och det måste finnas skatt att avräkna mot. Inventarierna ska ha inskaffats under 2021 oavsett hur räkenskapsåret ser ut. Skatteverket - Skattereduktion inventarier

Se upp med att ta ut bonus om företaget fått korttidsstöd

Det gäller att vara extra försiktig att göra extra löneutbetalningar mot slutet av året, som kan räknas som extrabonus, om företaget fått korttidsstöd via Tillväxtverket. Stäm av med revisor så det inte leder till att stödet behöver betalas tillbaka.

Ta ut ”rätt lön”

Lönen/inkomst av näringsverksamhet påverkar vilken skatt du betalar, statlig skatt eller endast kommunal skatt, men också vilka sociala förmåner du som företagare har rätt till. Sjukpenninggrundande inkomst, maximal pensionsgrundande inkomst och underlag för maximal föräldrapenning är flera viktiga parametrar att beakta inför ett nytt beskattningsår. Att ta ut ”för hög” lön kan bli ofördelaktigt ur skattesynpunkt, medan en för låg lön kan bli ofördelaktig utifrån de sociala förmånerna.

Du börjar betala statlig inkomstskatt på 20 procent vid inkomster över den så kallade skiktgränsen som för inkomståret 2021 är 523 200 kronor.

Din allmänna pension beräknas utifrån dina arbetsinkomster från löneinkomst och näringsverksamhet – den så kallade pensionsgrundande inkomsten (PGI). Ju högre din PGI är, desto mer får du i allmän pension upp till ett tak.. Taket för att tjäna in pensionsrätter 2021 ligger på  en årsinkomst på cirka 550 000 kronor.

Den sjukpenninggrundande inkomsten, SGI, har ett lägre inkomsttak som för 2021 är 380 800 kronor.

I ett fåmansföretag är löneuttaget även betydelsefullt för hur stor lågbeskattad utdelning (20 procent) ägaren kan ta ut under påföljande år. I slutet av året kan det vara klokt att se över det egna löneuttaget för att maximera möjligheterna till lågbeskattad utdelning. Dock utan att riskera att på betala tillbaka eventuella krisstöd. Ta hjälp av din revisor.

Pensionsavdrag för företagare

Det är inte längre möjligt att som löntagare med pensionsrätt i anställning, pensionsspara med avdragsrätt. Men för företagare som helt saknar sådan pensionsrätt i sin anställning eller för de som har inkomst av aktiv näringsverksamhet finns fortfarande möjligheten att göra pensionsavdrag.

Som näringsidkare får du göra avdrag med ett belopp som motsvarar 35 procent av din årsinkomst av näringsverksamhet, dock max 10 prisbasbelopp, det vill säga 476 000 kronor för 2021. Det är inkomsten efter räntefördelning, periodiseringsfond och expansionsfond som är underlaget. Tänk dock på att avdraget bara medges för premier som betalats in under beskattningsåret. Till skillnad från den som driver ett aktiebolag bör den enskilda näringsidkaren beakta att avdraget sänker den pensions- och sjukpenninggrundade inkomsten.

Återför periodiseringsfonder

Har företaget obeskattade reserver i balansräkningen, till exempel periodiseringsfonder, bör man göra en bedömning om eventuella upplösningar/återföringar. Genom att göra det kan företaget öka bolagets fria kapital vilket ger möjlighet att ta ut mer som lågbeskattad utdelning. Vid upplösningen måste dock bolagsskatt betalas. Ta hjälp av din revisor.

Ägarförändringar efter årsskiftet

Ibland kan det vara en fördel att genomföra eventuella ägarförändringar i fåmansbolag efter ett årsskifte. Det beror på att man får beräkna löneunderlag i ett fåmansföretag man äger vid ingången av året, men underlaget beräknas baserat på löner i företaget och dess dotterbolag för året före beskattningsåret. Om man vill undvika att löneunderlag från 2021 och delar av 2022 går förlorat bör man därför överväga att avvakta med eventuella ägarförändringar till januari. Ta kontakt med din revisor och jurist för att gå igenom förutsättningarna för just ditt företag.

 

Denna information kommer från SEB och baseras på källor som SEB bedömt som tillförlitliga. Uppgifterna om skatter är baserade på de regler som gäller idag. Skattereglerna kan dock ändras över tid. Vad skattereglerna får för konsekvenser för just dig beror på dina individuella förutsättningar. Vi reserverar oss även för eventuella fel.

Customer service