Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Tips och råd för företagare inför årets deklaration

Nu är det dags att deklarera 2021 års inkomster

I deklarationstider kan det vara mycket att hålla reda på, allt ifrån datum och blanketter till olika avdrag för olika bolagsformer. Men det är också ett bra tillfälle för dig som företagare att tillsammans med din revisor, jurist eller rådgivare se över din verksamhet och planera för året. Här kommer några enkla tips inför årets deklaration för dig som driver enskild firma eller aktiebolag.

Tips för enskild näringsverksamhet

 1. Deklarationstid
  Inkomstdeklaration 1 ska lämnas senast måndag den 2 maj 2022. Det gäller alla privatpersoner och de som har inkomst från enskild näringsverksamhet. Du deklarerar din enskilda firma i en NE-bilaga som du lämnar tillsammans med din inkomstdeklaration. För dig som har en omsättning på högst 3 miljoner 2021 finns möjlighet att lämna ett förenklat bokslut. För mer information om hur du fyller i rätt, Inkomstdeklaration - enskild firma

 2. Kontrollera deklarationsuppgifterna
  För såväl privatpersoner som företag gäller att kontrollera de uppgifter som har förtryckts i deklarationen. De tryckta uppgifterna bygger på de kontrolluppgifter som har lämnats av banker med flera. Om uppgifterna inte stämmer har du alltså fel uppgifter i deklarationen och du behöver korrigera för det. Oftast stämmer allt, men fel förekommer. Kontrollera även att inkomster och utgifter inte deklareras i både din privata deklaration och i näringsverksamheten.

 3. Sök anstånd om du vet att du inte har möjlighet att deklarera i tid
  Kan du inte deklarera i tid, till exempel för att du är sjuk eller saknar uppgifter för deklarationen kan du söka anstånd senast 2 maj. Ansök om anstånd i god tid hos Skatteverket för att få uppskov med att lämna din inkomstdeklaration. Gärna minst två veckor före utsatt deklarationsdatum. Du kan få anstånd som längst till 31 maj.

 4. Se över reserveringar i näringsverksamheten
  Fundera på om du ska göra någon eller några av de reserveringar som är möjliga för att sänka ditt skattemässiga resultat. Framförallt gäller det om du kan sänka din inkomst så att du kommer under skiktgränsen för statlig inkomstskatt. Det innebär att den totala inkomsten av näringsinkomst plus lön och pension inte får överstiga 537 200 kronor 2021. För pensionärer gäller dock andra gränser eftersom det finns särskilda regler för företagare som är 66+.

  • Positiv räntefördelning är nästan alltid bra att göra eftersom det innebär att du flyttar en del av inkomsten från näringsverksamhet till inkomst av kapital. Det innebär att du betalar 30 procent i skatt som för andra kapitalinkomster och det flyttade beloppet kommer inte ingå i underlaget för egenavgifter, allmän pensionsavgift och särskild löneskatt.
  • Periodiseringsfond likaså eftersom privatpersoner, till skillnad mot bolag, inte behöver ta upp någon schablonintäkt avseende avsättning till periodiseringsfonder.
  • Expansionsfond kan också vara bra för att skjuta skatten framåt om man också har kvar kapitalet i företaget. Expansionsfondsskatten sänks från och med beskattningsår 2021 från 22 procent till 20,6 procent. Det innebär att alla som har en ingående expansionsfond kommer tillgodoräknas mellanskillnaden 1,4 procent vid skatteuträkningen. Det sker automatiskt vid skatteberäkningen.

  Alla dessa frågor bör du diskutera med din revisor, skattejurist eller annan som hjälper dig med deklarationen för näringsverksamheten. Allra helst för inkomståren 2020 och 2021 då många företag kunnat söka och fått statliga stöd med anledning av pandemin. Dessa ska i de flesta fall tas upp som en inkomst i deklarationen.
  Corona – information för företag, föreningar och offentliga aktörer

 5. Glöm inte att utnyttja förlusten i enskild firma
  Om firman gått med förlust 2021 och den inte är äldre än fem år kan förlusten användas på två olika sätt i deklarationen. Antingen kan du göra avdrag för förluster upp till 100 000 kronor som ett allmänt avdrag mot övriga tjänsteinkomster eller så sparar du underskottet till ett senare år som då kan användas mot framtida överskott. Stäm av med din revisor vad som är bäst för just dig.
  Bedriver du konstnärlig verksamhet är underskotten avdragsgilla oavsett hur lång tid firman bedrivits.

 6. Avdrag för forskning och utveckling
  Från 1 juli 2021 kan arbetsgivare göra avdrag på arbetsgivaravgifterna med 19,59 procentenheter för anställda som till minst 75 % (till och med 30 juni 2021 gällde minst 50 %) av arbetstiden arbetat med forskning och utveckling i kommersiellt syfte. Det sammanlagda avdraget är höjt till totalt cirka 1 200 000 ( från tidigare belopp cirka 900 000) kronor per koncern och månad. Avdragsunderlaget för sådana arbetsgivaravgifter får dock inte överstiga 600 000 kr per månad (tidigare 450 000).

  För mer information av vad som gäller: Forskningsavdrag

 7.  Dra av för resor och kontor
  Det finns kostnader du får göra avdrag för i deklarationen för din firma eller handelsbolag som du inte tagit med i din bokföring. Det kan exempelvis gälla tjänsteresor med egen bil, traktamente eller arbete i hemmet.

  - Avdraget för tjänsteresor med egen bil är 18,50 kronor per mil för 2021. Avdrag för traktamenten vid tjänsteresor med övernattning följer samma regler som för vanliga anställda. Traktamente är till för att täcka dina ökade levnadskostnader när du är på tjänsteresa. Det skattefria traktamentet är 240 kronor per dygn, men bara 120 kronor för avresedagen om resan påbörjas klockan tolv eller senare. 120 kronor gäller även hemresedagen om hemkomsten inträffar klockan 19.00 eller tidigare. Om du reser utomlands gäller speciella utlandstraktamente.

  - Avdrag för arbete i hemmet. Oavsett om du har en särskilt inrättad lokal i hemmet eller inte så finns vissa avdrag att tillgå. Förutsättningarna varierar beroende på situation och bostadsform. För mer information om vilka villkor som gäller hittar du här:
  Lokalkostnader - företag

 8. Överväg att byta till 1 karensdag i sjukförsäkringen
  Om du har din huvudsakliga inkomst från din firma bör du se till att du skyddar dig mot inkomstbortfall vid sjukdom genom att bara välja 1 karensdag i sjukförsäkringen. Det gör du genom att anmäla det till Försäkringskassan.

 9. För den som har möjlighet byt från kvartalsmoms till årsmoms
  För de flesta som omsätter högst 1 miljon kronor per år är årsvis momsredovisning det mest fördelaktiga. Genom att byta till årsvis moms innebär det att momsen inte behöver betalas i samband med den månatliga F-skatten utan i samband med årsbokslutet. Det gör att du förstärker den löpande likviditeten under året och erhåller en längre skattekredit.

  Momsen kan ha påverkats av exempelvis bidrag, skänkta produkter, hyressänkningar för hyresgäster och uppehåll i verksamheten under pandemin. Skatteverket har samlat bra information om hur vissa situationer påverkar momsen: Momsfrågor till följd av corona

 10. Se över din F-skatt för 2022
  Nu kan företagare se till att även 2022 års preliminärskatt blir rätt från början. En preliminär deklaration kan upprättas när som helst under året men viktigt att göra det så snart som möjligt för att hamna på rätt nivå.
 11. .Ytterligare förlängning av anstånd med krav på avbetalningsplan
  Du har möjlighet att få förlängt anstånd (upp till 36 månader) med en obligatorisk avbetalningsplan efter att den tidigare maximala anståndstiden passerats. Ansökan om förlängning av anstånd måste ha kommit in till Skatteverket senast dagen innan anståndet förfaller till betalning enligt ditt tidigare anståndsbeslut. Detta kan vara ett bra sätt att förbättra likviditeten. Kom ihåg att ansöka innan den tiden gått ut.
  Tillfälligt anstånd med anledning av corona

Tips för aktiebolag

 1. Deklarationstid
  För andra bolagsformer, exempelvis aktiebolag, gäller olika deklarationstidpunkter beroende på när man har bokslut.

  Företag ska lämna deklarationer enligt följande:

  Bokslut Deklarationstidpunkt (Papper) Deklarationstidpunkt (Digitalt)
  Juli–augusti 2021 1 mars 2022 1 april 2022
  September–december 2021 1 juli 2022 1 augusti 2022
  Januari–april 2022 1 november 2022 1 december 2022
  Maj–juni 2022 15 december 2022 16 januari 2023
 2. Kontrollera deklarationsuppgifterna
  Kontrollera de uppgifter som har tryckts i din deklaration. Om kontrolluppgifterna är fel har du alltså fel uppgifter i deklarationen. Oftast stämmer allt, men fel kan förekomma.

 3. Sök anstånd om du vet att du inte har möjlighet att deklarera i tid
  Har du inte möjlighet att deklarera i tid, ansök om anstånd hos Skatteverket och få uppskov med inkomstdeklarationen. Kom ihåg att vara ute i god tid innan sista dag för inlämnande.

 4. Avdrag för forskning och utveckling
  Från 1 juli 2021 kan arbetsgivare göra avdrag på arbetsgivaravgifterna med 19,59 procentenheter för anställda som till minst 75 % (till och med 30 juni 2021, minst 50 %) av arbetstiden arbetat med forskning och utveckling i kommersiellt syfte. Det sammanlagda avdraget är höjt till totalt cirka 1 200 000 (cirka 900 000) kronor per koncern och månad. Avdragsunderlaget för sådana arbetsgivaravgifter får dock inte överstiga 600 000 kr per månad (tidigare 450 000 ).

  Det är inte alldeles enkelt att avgöra vad som får dras av i enskilda fall och inte heller vad som avses med arbete med forskning och utveckling. För mer information av vad som gäller: Forskningsavdrag

 5. För den som har möjlighet byt från kvartalsmoms till årsmoms
  För de flesta som omsätter högst 1 miljon kronor per år är årsvis momsredovisning det mest fördelaktiga. Genom att byta till årsvis moms innebär det att momsen inte behöver betalas i samband med den månatliga F-skatten utan i samband med årsbokslutet. Det gör att du förstärker den löpande likviditeten under året och erhåller en längre skattekredit.

 6. Coronatesta” din verksamhet
  Gå igenom vilka stöd du fått och om de kan påverka dina möjligheter till koncernbidragsplanering och utdelningsmöjligheter 2021. Tänk på att lämnade koncernbidrag oftast påverkar rätten till stöd för korttidsarbete som företaget haft under 2021. Speciella regler gäller även för omställningsstöd. Stäm av med din revisor eller rådgivare så du inte riskerar att bli återbetalningsskyldig.

 7. Bolagsskatt 2021, 20.6 procent
  Bolagsskatten sänktes vid årsskiftet 2021 från 21,4 procent till 20,6 procent. I och med att skatten sänks gäller nya regler för återföring av periodiseringsfonder. De nya reglerna innebär att de återförs med 104 respektive 106 procent beroende på när avsättningen gjordes och beroende på när återföringen sker. Gjordes avsättningen vid ett beskattningsår som började före 1 januari 2019 och återföringen görs vid ett beskattningsår efter 31 december 2020 ska återföringen ske med 106 procent. Om avsättningen gjordes vid ett beskattningsår som började efter 31 december 2018 men före 1 januari 2021 ska återföringen som görs vid ett beskattningsår som börjat efter 31 december 2020 återföras med 104 procent.

  Det kan fortfarande vara ett bra alternativ att göra avsättningar till periodiseringsfond och på så sätt få bättre likviditet genom att skjuta på skatten. Ett bra tips är därför att diskutera med din revisor ifall det är en möjlighet som passar ditt bolag.

 8. Se över din F-skatt för 2022
  Nu kan företagen se till att även 2022 års preliminärskatt blir rätt från början. En preliminär deklaration kan upprättas när som helst under året men viktigt att göra det så snart som möjligt för att hamna på rätt nivå.

  Ett allmänt tips när du deklarerar är att vara så transparant som möjligt. Är du osäker på om till exempel en kostnad är avdragsgill är det bäst att lämna ett öppet yrkande. Det betyder att man motiverar avdraget i deklarationen, antingen genom att skriva under övriga upplysningar eller i en särskild bilaga som man skickar in. Kom ihåg att den redogörelse du gör måste innehålla all väsentlig information till Skatteverket så de kan fatta ett beslut. Gör den det och avdraget underkänns av Skatteverket behöver man då inte riskera skattetillägg.

 9. Glöm inte K10 om du är delägare i ett fåmansbolag
  Är du delägare i ett fåmansbolag ska du även fylla i blankett K10 som du ska lämna tillsammans med din privata deklaration. I bilagan tar du bland annat upp utdelningar från företaget och om du sålt aktier i bolaget. K10 hjälper dig att räkna ut hur mycket av dessa som ska tas upp som inkomst av tjänst respektive inkomst av kapital. Kom ihåg att det alltid är nya belopp och procentsatser som gäller vid beskattningen av delägare i fåmansföretag. Ta hjälp av och diskutera med din revisor.
  Deklarera som delägare i fåmansföretag
 10. Ytterligare förlängning av anstånd med krav på avbetalningsplan
  Du har möjlighet att få förlängt anstånd (upp till 36 månader) med en obligatorisk avbetalningsplan efter att den tidigare maximala anståndstiden passerats. Ansökan om förlängning av anstånd måste ha kommit in till Skatteverket senast dagen innan anståndet förfaller till betalning enligt ditt tidigare anståndsbeslut. Detta kan vara ett bra sätt att förbättra likviditeten. Kom ihåg att ansöka innan den tiden gått ut.
  Tillfälligt anstånd med anledning av corona


  Ytterligare tips och råd för privatpersoner: SEB:s Deklarationstips 

Ovanstående information är avsedd att ge en allmän vägledning om skattereglerna och de valmöjligheter du kan ställas inför. Observera att informationen inte är anpassad efter din ekonomi eller dina specifika förutsättningar och därför inte får ses som en rekommendation om vilket val som är lämpligast just i ditt fall. För att få ett förslag som är anpassat efter din situation, bör du kontakta någon med kunskap inom området.

Customer service