Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Nyheter för företag 2022

Nytt år innebär nya regler och nya reformer att hålla koll på! Tillfällig skattereduktion för inventarier anskaffade under 2021, utvidgade och förenklade regler för personaloptioner och möjlighet att erbjuda skattefri cykelförmån till anställda. Det är bara några av de regler som trädde i kraft vid årsskiftet. Nedan följer en sammanställning av de viktigaste förändringarna och förslagen.

Skatteförändringar

Skattereduktion för inventarier

Företag som köpt inventarier under 2021 kan få en skattereduktion enligt en tillfällig lag. Skattereduktionen är 3,9 procent av anskaffningsvärdet. Utgifterna av anskaffningsvärdet dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. Både fysiska och juridiska personer med inkomst från näringsverksamhet har rätt till skattereduktionen. Kravet är bland annat att inventarierna var levererade under 2021 och att de ska finnas kvar i verksamheten under en viss tid. Skattereduktionen begärs av företag som har kalenderår som beskattningsår första gången för beskattningsår 2022.

Reklamskatten avskaffad

Reklamskatten är en skatt som betalas av idrottsföreningar som upplåter annonsplatser på exempelvis matchställ, fysiska reklamblad och affischer. Reklamskatten har tidigare sänkts i olika steg och nu avskaffas den helt. Den som är registrerad för reklamskatt avregistreras automatiskt. Däremot behöver det lämnas en sista reklamskattedeklaration för tiden fram till och med den sista december 2021.

Registreras och avregistreras för reklamskatt

Skattelättnad för cykelförmån

Du kan som arbetsgivare erbjuda dina anställda en skattefri cykelförmån upp till ett belopp och under vissa villkor. Förmånen ska erbjudas till hela personalen på lika villkor. Skattefriheten gäller upp till ett marknadsvärde på 15 000 kronor och högst 3 000 kronor i förmånsvärde per år. Skattelättnaden gäller endast tramp- och elcyklar. Skulle förmånsvärdet bli högre beskattas överstigande del som en förmån.

Cykelförmån – företag

Särskilda skatteregler för personaloptioner utvidgas och förenklas

De förmånliga skattereglerna som gäller för personaloptioner utvidgas så att de kan användas av fler företag. Det innebär att fler kan få personaloptioner utan beskattning som arbetsinkomst.

Dels höjs gränsen för medelantalet anställda och delägare som arbetar i företaget från 50 till 150, dels höjs gränsen för nettoomsättning eller balansomslutning från 80 miljoner till 280 miljoner kronor. Syftet är att underlätta för framförallt unga tillväxtföretag att rekrytera och behålla personal. En annan förändring är att även styrelseledamöter och styrelsesuppleanter omfattas av reglerna även om de inte är anställda i företaget.

För att förenkla administrationen av personaloptionsprogram införs det också en möjlighet att nyttja en personaloption för förvärv av en teckningsoption som ger rätt att förvärva en andel. En personaloption kommer även kunna ge rätt till ett framtida förvärv av en andel eller en teckningsoption i ett annat företag inom samma koncern.

Komplettering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

Det införs nya regler för att stoppa kringgående av de så kallade 3:12-reglerna för fåmansföretagare. De nya reglerna innebär att i bedömningen om ett företag utgör ett fåmansföretag ska en fysisk person som; -

- är delägare och verksam i betydande omfattning i företaget
- och samtidigt har inflytande och bestämmande över en stiftelse eller annan juridisk person utan delägare som äger andelar i företaget,
anses äga den juridiska personens andelar i företaget.

Företaget anses inte ägt av utomstående om företaget direkt eller indirekt ägs av en stiftelse eller annan juridisk person utan delägare och företagets verksamma ägare eller dess närstående kan få del av företagets medel eller förmåner via den juridiska personen.

Ny skiktgräns för statlig inkomstskatt

Skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt (20 procent) hamnar på 540 700 kronor jämfört med 523 200 kronor 2021. Det är 17 500 kronor mer än förra året och är en effekt av en omräkning med förändringen av KPI + 2 procentenheter.

  • Det innebär att du 2022 kan ha en månadslön på drygt 46 200 kronor innan du börjar betala statlig inkomstskatt.
  • Pensionärer (65 +) kan tjäna mer, knappt 51 600 kronor i månaden, innan statlig inkomstskatt tas ut.

Höjt tak i sjukersättningen

Inkomsttaket i sjukförsäkringen höjs från 8 till 10 prisbasbelopp. De förmåner som omfattas av höjningen är sjukpenning, rehabiliteringspenning, närståendepenning, smittbärarpenning och ersättning från Försäkringskassan vid tvist om sjuklön. Det innebär för 2022 ett tak på 483 000 kronor och att maximala ersättningen höjs från 821 kr/dag till 1 027 kr/dag

För mer information se även Plånboksnyheter 2022


Övriga regelförändringar

Ny anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete

Arbetsgivare som har blivit återbetalningsskyldiga för preliminärt stöd vid korttidsarbete, för att deras anmälan om avstämning kommit in för sent, ska i vissa fall kunna lämna in en ny anmälan om avstämning. Den här möjligheten föreslås gälla för preliminärt stöd som getts under tiden 16 mars - 30 juni 2021. I och med det här förslaget kan arbetsgivare som missat anmälan och blivit återbetalningsskyldiga ändå få möjlighet till slutligt stöd.

Den nya anmälan ska lämnas senast den 30 april 2022 och kan bara omfatta de månader som beslutet om återbetalning gäller.

Tillfälliga lättnader för företagare i arbetslöshetsförsäkringen förlängs

Enligt ordinarie regler gäller att en företagare som återupptar sin näringsverksamhet efter att den har varit vilande inte kan få rätt till arbetslöshetsersättning förrän fem år har gått sedan verksamheten återupptogs, den så kallade femårsregeln. Enligt tillfälliga bestämmelser har femårsregeln inte tillämpats för uppehåll i verksamheter som görs under 2020 och 2021. En förlängning av detta undantag görs, vilket innebär att femårsregeln inte heller ska tillämpas för uppehåll i näringsverksamhet som görs under 2022. Företagare ges därför ytterligare möjlighet att få arbetslöshetsersättning när verksamheten tidigare har varit vilande. Även den tillfälliga möjligheten för företagare att med bibehållen arbetslöshetsersättning vidta marknadsföringsåtgärder som endast syftar till att senare kunna återuppta verksamheten förlängs.

Ytterligare anstånd med skatteinbetalningar beviljas för fler redovisningsperioder

Förslaget innebär bland annat:
Anstånd för avdragen preliminärskatt och arbetsgivaravgifter ska kunna beviljas för högst nio redovisningsperioder, istället för som idag sju perioder. Samma sak gäller för moms som redovisas månadsvis.

För den som redovisar moms kvartalsvis, höjer man den till högst 3 redovisningsperioder, istället för dagens två.

Anstånd ska kunna beviljas för redovisningsperioder som infaller under oktober–december 2021. Enligt nuva¬rande regler kan anstånd beviljas för redovisningsperioder som infaller under januari 2020–januari 2021. Förslaget innebär alltså att ytterligare valbara månader läggs till. Möjligheten att beviljas anstånd retroaktivt ligger kvar. Börjar gälla den 8 februari.

Den skattefria förmånen om fri parkering vid arbetsplatsen är förlängd till och med juni 2022.


Kommande annonserade förändringar

Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för unga även sommaren 2022

Riksdagen har i budgeten för 2022 föreslagit att företag även under sommarmånaderna juni - augusti 2022 ska betala sänkt arbetsgivaravgifterna för unga, 19 till 23 år. Nedsättningen innebär att arbetsgivaravgiften sänks till 10, 21 procent för den del av ersättningen som uppgår till högst 25 000 kronor per månad.

Proposition och beslut väntas under våren 2022 och är tänkt att träda i kraft den 1 juni 2022 på ersättningar som betalas ut efter den 31 maj 2022

Sen tidigare gäller tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifterna för unga, 19 till 23 år, under perioden 1 januari 2021 till 31 mars 2023 (från 31,42 procent till 19,76 procent).

Möjlighet att lägga upp en avbetalningsplan för tillfälliga anstånd med skatteinbetalningar

Från och med den 30 mars 2020 har det varit möjligt att ansöka om tillfälligt anstånd med inbetalning av skatt som en krisåtgärd för att dämpa tillfälliga likviditetsproblem. Ett stort antal tillfälliga anstånd väntas upphöra under våren 2022. För att ytterligare underlätta för företagen föreslår regeringen att det införs en möjlighet att förlänga återbetalningstiden med 24 månader samtidigt som man följer en avbetalningsplan. Den maximala anståndstiden blir efter ändringen fyra år. Det ger ytterligare tid att återfå en normal lönsamhet och återhämtning.

Ansökan ska ha kommit in till Skatteverket senast dagen före den förfallodag som infaller närmast efter att den tidigare maximala anståndstiden har upphört. Skatteverket får återkalla ett anstånd helt eller delvis om ett underskott på skattekontot har lämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning efter att en ytterligare förlängd anståndstid har beslutats. Beslut som avser avbetalningsplan får inte överklagas. Beslut väntas i slutet av februari och beräknas träda i kraft den 7 mars 2022

Begränsning av avdragsrätten för underskott från tidigare år

Regeringen föreslår att det införs en särskild begränsningsregel som innebär minskade möjligheter att utnyttja tidigare underskott efter en ägarförändring om det är det övervägande skälet till ägarförändringen. Man vill alltså ytterligare begränsa handel med underskott.

Proposition har lämnats till Riksdagen och beräknas träda i kraft 1 maj 2022 och tillämpas från den 11 juni 2021, avseende ägarförändringar som sker efter den 10 juni 2021.

Höjd gräns för momsbefrielse för mindre företag

Omsättningsgränsen för momsbefrielse för mindre företag höjs från idag 30 000 kronor till 80 000 kronor per år. Detta som ett led i arbetet att förenkla för de minsta företagen. Det innebär konkret att de inte behöver vara registrerade och deklarera moms för sin försäljning.
Proposition lämnas under februari och förväntas träda i kraft den 1 juli 2022

Slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete så att företag kan söka om ordinarie korttidsstöd

Förslaget innebär att även de arbetsgivare som fått stöd för korttidsarbete tidigare under pandemin kan ansöka om stöd igen. Möjligheten att ansöka om och beviljas stöd vid korttidsarbete ska bestämmas utifrån de ordinarie reglerna i lagen om stöd vid korttidsarbete. Det innebär bland annat att staten står för en tredjedel av arbetsgivarens kostnad för arbetstidsminskningen och att den maximala arbetstidsförkortningen uppgår till 60 procent av ordinarie arbetstid. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 april 2022, men tillämpas retroaktivt från den 1 december 2021. Ansökan om stöd ska enligt förslaget lämnas till Skatteverket.

Sänkt energiskatt på bensin och diesel

Regeringen har lagt en proposition om att sänka skatten på bensin och diesel så priset vid pump ska sänkas med 50 öre per liter. Förslaget innebär att det ska träda i kraft den 1 maj 2022.

Corona – information för företag, föreningar och offentliga aktörer

Information till företag till följd av coronaviruset - verksamt.se


Ytterligare åtgärder på grund av ökad smittspridning av covid-19

Ersättning för sjuklönekostnader över det normala införs igen

Reglerna gäller retroaktivt från och med den 1 december 2021 till och med den 31 mars 2022.Förordningen träder i kraft den 7 februari.

Omställningsstöd

Omställningsstödet aktiveras för december 2021 till februari 2022. Det tidigare takbeloppet höjs till cirka 117 miljoner kronor. Precis som tidigare ska omställningsstödet kunna användas av företag som har haft ett omsättningstapp som överstiger 30 procent jämfört med en referensperiod. Företag kommer kunna få upp till 70 eller 90 procent av sina icke-täckta fasta kostnader ersatta, beroende på företagets storlek. I likhet med tidigare kommer löner och hyror att vara stödgrundande fasta kostnader.

Omsättningsstöd

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag aktiveras för december 2021 till februari 2022. Förutsättningarna för omsättningsstödet är liksom tidigare bland annat att den enskilde näringsidkaren respektive handelsbolaget under stödperioden förlorat mer än 30 procent av sin nettoomsättning jämfört med referensperioden. December, januari och februari utgör individuella stödperioder. Reglerna om omsättningsstödet december 2021till februari 2022 träder ikraft 7 februari.

Evenemangsstödet förlängs ytterligare

Kulturen och idrotten kommer få ytterligare stöd och det så kallade Evenemangsstödet föreslås förlängas till och med den 30 juni 2022 Regeringen har tidigare aviserat att stödet till arrangörer av evenemang och underleverantörer till sådana arrangörer, förlängs med perioden januari till mars 2022 samt att stödet förstärks genom att både stödandelen och maxbeloppet för stödet höjs. Stödandelen höjs från 70 procent till 90 procent av de stödberättigade kostnaderna och taket för stödet höjs och gäller för evenemang som planeras under perioden januari till juni 2022. Beslut om förlängningen till juni förväntas tas av riksdagen under mars månad.

För företagare med anledning av covid-19

Denna information kommer från SEB och baseras på källor som SEB bedömt som tillförlitliga. Uppgifterna om skatter är baserade på de regler som gäller idag. Skattereglerna kan dock ändras över tid. Vad skattereglerna får för konsekvenser för just dig beror på dina individuella förutsättningar. Vi reserverar oss även för eventuella fel.

Customer service