Life Funds

Finansinspektionen har genom beslut den 26 februari 2018 meddelat att de med omedelbar verkan återkallat tillståndet att bedriva fondverksamhet för fondbolaget Life Funds EMEA AB på fondbolagets egen begäran. Vi på SEB har därmed, i egenskap av förvaringsinstitut för Fonderna, övertagit förvaltningen av dem från och med den 26 februari 2018.

Information till dig som är andelsägare i Life Emerging Markets Bonds och Life High Yield Bond  ("Fonderna")

Efter det att vi i egenskap av förvaringsinstitut har tagit över förvaltningen av Fonderna är det inte längre möjligt enligt lag att teckna eller lösa in andelar i Fonderna.

Vi kommer nu att följa de lagar som reglerar överlåtelse av förvaltning. Det innebär att vi i första hand undersöker om det finns något annat fondbolag som är intresserade av att ta över förvaltningen av dessa båda Fonder. Vi kan därefter komma att överlåta förvaltningen till ett annat fondbolag om Finansinspektionen tillåter det. I annat fall kommer vi att upplösa Fonderna genom att tillgångarna i dem säljs och sedan skifta ut nettobehållningen till fondandelsägarna.

Fondernas fondandelsvärde (NAV) kommer fortsätta publiceras på Morningstar och här på denna webbsida: seb.se/lifefunds

Vi återkommer med ytterligare information så snart vi har kommit vidare i processen.

Du är välkommen att ringa Trustee Services 08-763 69 80 om du har frågor.

Fondernas fondandelsvärde (NAV)

Nedan finner du information avseende fondandelsvärdet för följande fonder:

Life High Yield Bonds A (SEK)
Life Emerging Market Bonds A (SEK)

En justering av NAV-kursen för Life Emerging Market Bonds A har gjorts per 2018-03-08 med anledning av en nedskrivning av en fordran i fonden.

Aktuellt fondandelsvärde (NAV)