Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Äktenskap/sambo

Sambolagen gäller när två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Faktorer som har betydelse vid bedömningen om de är sammanboende under äktenskapsliknande förhållanden är om de har barn tillsammans, är folkbokförda på samma adress, har gemensam ekonomi, etcetera.

Under samboförhållandet äger varje sambo sina tillgångar och svarar med sina tillgångar för sina skulder. Denna ordning överensstämmer med vad som gäller för äkta makar. Även för sambor finns vissa inskränkningar i möjligheten att fritt förfoga över sina tillgångar. Inte heller sambo får utan den andre sambons samtycke överlåta eller pantsätta den gemensamma bostaden och bohaget. Sambolagens bestämmelser gäller bara för sambors gemensamma bostad och bohag, det vill säga i regel permanentbostaden och bohaget i denna. Gemensamma bostaden och bohaget skall dessutom vid förvärvet varit avsett för sambornas gemensamma bruk. Detta innebär bland annat att fritidshus, aktier, banktillgodohavande, bil med mera ej omfattas av sambolagens bestämmelser.

Ett samboförhållande upphör antingen när parterna flyttar isär eller när en sambo avlider. När ett samboförhållande upphör skall, om någon av samborna begär det, bodelning göras. Om samboförhållandet upphör genom att den ena sambon dör är det bara den efterlevande sambon som kan begära bodelning. Den avlidne sambons arvingar har således inte rätt att begära bodelning enligt sambolagen.

I bodelningen ingår som framgått ovan, endast sambornas permanentbostad och bohaget i denna, om denna egendom har anskaffats för gemensamt bruk under sambotiden. Någon annan egendom kan inte ingå i bodelningen.

På liknande sätt som gäller för makar skall vid bodelningen avräkning göras av skulder. Avräkning får, som huvudregel, endast ske för sådana skulder som belastar och avser den egendom som ingår i bodelningen, till exempel inteckningsskulder och avbetalningsskulder på den egendom som ingår i bodelningen. Vad som härefter återstår skall som regel delas lika mellan samborna. Det finns möjlighet att i speciella fall frångå hälftendelningen.

Övertaganderätt

Egendomen skall efter andelsberäkningen, enligt ovan, fördelas på lotter (lottläggning). Den av samborna som bäst behöver bostad och bohag skall därvid få denna egendom i avräkning på sin lott, om det kan anses skäligt. Med avräkning avses att den sambo som övertar bostad och/eller bohag måste lämna annan egendom som ingår i bodelningen eller pengar som kompensation. Ovannämnda bodelningsregler kan genom ett skriftligt avtal mellan samborna avtalas bort. Även om så skett, har sambon under vissa förutsättningar rätt att överta hyres- eller bostadsrätt som ej ingår i bodelningen. Denna övertaganderätt, som inte kan avtalas bort, ger den sambo som bäst behöver bostaden rätt att överta bostaden om det med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Har samborna inte barn tillsammans krävs synnerliga skäl för att övertagande skall få ske. Övertagande enligt denna regel förutsätter att full betalning lämnas för bostadens värde.

Bodelning vid dödsfall

Vid bodelning med anledning av ene sambons dödsfall har efterlevande sambon rätt att vid bodelningen behålla så mycket av den egendom som ingår i bodelningen att det motsvarar ett värde av två basbelopp. Detta förvärv är ett bodelningsförvärv och således inget arv.

Observera att sambor inte ärver varandra enligt lag. Därför är det viktigt att fundera på att skriva testamente.

Sedan 1 maj 2009 kan även personer av samma kön ingå äktenskap enligt Äktenskapsbalken. Samtidigt upphörde lagen om registrerat partnerskap, enligt vilken två personer av samma kön kunde registrera sitt partnerskap. För de som har registrerat sitt partnerskap före den 1 maj 2009 fortsätter lagen om registrerat partnerskap att gälla. Parterna kan dock anmäla till Skatteverket att deras partnerskap istället skall gälla som äktenskap och ändringen träder i kraft den dag som anmälan kommer in till Skatteverket. Vad som sägs om make bland dessa sidor gäller även de som fortfarande är registrerade partners.

Bodelning är ett sätt för makarna att dela och fördela giftorättsegendomen.

  • Bodelning skall göras när ett äktenskap upplöses – det vill säga vid äktenskapsskillnad eller vid den ene makens död.
  • Bodelning kan även ske under bestående äktenskap om makarna är ense om det. De skall då göra en skriftlig anmälan till tingsrätten, som skall kungöra anmälan bland annat i en ortstidning.

Bodelningen skall upprättas skriftligen och undertecknas av makarna.

I bodelningen ingår normalt endast makarnas giftorättsgods. Innan delning kan ske skall makarnas respektive skulder beräknas och vardera maken tilldelas så mycket av sitt eget giftorättsgods så att det täcker skulderna. Vad som sedan återstår av giftorättsgodset utgör behållningen varav makarna i princip skall få hälften var.

Vad gäller livförsäkringar är huvudregeln att alla livförsäkringar som ägs av en make och som inte är en enskild egendom, skall ingå i en bodelning med anledning av äktenskapsskillnad. Detta gäller även privatägda tjänstepensionsförsäkringar. Make som i egenskap av förmånstagare fått förfoganderätt till en livförsäkring betraktas som ägare till försäkringen och denna ska därför ingå i bodelningen. Det finns jämkningsregler som kan innebära avsteg från huvudprinciperna ovan.

Genom äktenskapsförord kan äkta makar eller blivande makar komma överens om att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem skall vara dennes enskilda egendom. De kan även komma överens om att vissa tillgångar, till exempel en fastighet eller vissa försäkringar, skall vara den ene makens enskilda egendom. Genom ett nytt äktenskapsförord kan makarna komma överens om att egendom som på grund av det tidigare äktenskapsförordet skulle vara enskild egendom i fortsättningen skall vara giftorättsgods.

Om egendomen är enskild på grund av ett villkor i ett gåvobrev, förmånstagarförordnande eller i ett testamente kan egendomen inte göras om till giftorättsgods om inte detta särskilt medgivits i den ursprungliga handlingen. Av ovanstående framgår att det i ett äktenskap samtidigt kan förekomma giftorättsgods, som tillhör mannen eller hustrun, och enskild egendom, som ägs av mannen eller hustrun.

Äktenskapsförord skall upprättas skriftligen och undertecknas av båda makarna. För att det skall bli gällande måste äktenskapsförordet tillsammans med personbevis lämnas till tingsrätt för registrering.

I ett äktenskap kan förutom giftorättsgods ytterligare en egendomstyp förekomma, nämligen enskild egendom. I sådan egendom har den andre maken inte giftorätt.

Egendom kan bli enskild på följande sätt:

  1. Egendom, som makarna tillsammans genom äktenskapsförord förklarar vara enskild.
  2. Egendom, som make fått genom gåva från annan än andre maken, med villkor att den skall vara enskild.
  3. Egendom, som make fått genom arv eller testamente, med villkor att den skall vara enskild.
  4. Föreskrift i förmånstagarförordnande av annan än den andre maken att egendomen skall vara enskild.
  5. Egendom, som ersatt ovan nämnda egendom om annat inte bestämts.

Avkastning av enskild egendom blir inte enskild egendom om man inte särskilt föreskriver detta.

När två personer gifter sig med varandra uppstår så kallade giftorättsgemenskap. Egendomen som omfattas av giftorätt kallas giftorättsgods.

Giftorätten innebär att vardera maken som huvudregel har rätt till hälften av makarnas sammanlagda behållna egendom vid äktenskapets upplösning, genom dödsfall eller skilsmässa samt vid bodelning under äktenskapet. Det är således först vid dessa tillfällen som giftorätten aktualiseras. Under tiden dessförinnan är giftorätten dold. Under äktenskapet äger varje make sin egendom och svarar med sina tillgångar för sina skulder.

Vardera maken har i princip full handlingsfrihet beträffande den egendom som maken äger. Vissa begränsningar finns dock. Dessa gäller bland annat vid försäljning, uthyrning och pantsättning av fast egendom och makarnas gemensamma bostad och bohag, det vill säga makarnas permanentbostad och där befintligt bohag.

Customer service
;